Tag Archives: risk assessment

Cyber Risk Assessment (การประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์)

คุณเคยสงสัยบ้างไหม เมื่อคุณคิดอยากจะจัดการให้องค์กรของคุณมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดี? กระบวนการอะไรที่ต้องมี? เครื่องมืออะไรที่ต้องใช้? ตำแหน่งงานไหนที่จำเป็น? ฯลฯ คำถามเหล่านี้จะได้คำตอบชัดเจนมากขึ้น เมื่อคุณรู้จักองค์กรของตัวเองมากขึ้น และ เมื่อคุณได้รู้จักกับคำว่า “Risk Assessment” หรือ “ การประเมินความเสี่ยง ” การประเมินความเสี่ยง (Cyber Risk Assessment) Risk assessment เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Risk Management ตามที่ถูกกล่าวถึงใน NIST Special Publication 800-39 และยังเป็นส่วนหนึ่งของ NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF) ในขั้นตอนที่ 4 (จาก 7 ขั้นตอน) – Conduct a Risk Assessment อีกด้วย กล่าวคือเป็นการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการ/ทรัพย์สิน มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี หรือถูกคุกคามทางไซเบอร์มากน้อยเพียงใด คำถามถัดมาคือ แล้วเราจะประเมินความเสี่ยงอะไร?เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ทางเราขอแบ่งขั้นตอนหลัก […]

error: Content is protected !!